WIJNEGEM KARATE CENTER
'Eerst de spirit , dan de techniek’(Gichin Funakoshi)

CLUBINFO

HUISREGLEMENT


Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de algemene ledenvergadering op 15/10/2009.


Art 1. Doelstellingen


Het beoefenen aanleren en promoten van karate als gezonde sport voor iedereen.


Het verbeteren van de lichamelijke conditie en het mentale evenwicht in een geest van respect, sportiviteit en kameraadschap.
Iedereen zonder enig onderscheid van afkomst, godsdienst of overtuiging kan vanaf 7 jaar lid worden van de club.


Art 2. Bestuur


Het bestuur van de club bestaat uit:


1. de algemene ledenvergadering (AV) en de bestuursvergadering (BV).


De AV bestaat uit alle leden van de club. Jongeren onder de 16 jaar kunnen door een van de ouders worden vertegenwoordigd. Zij komt minsten 1x per jaar samen
-Zij bepalen de lidgelden.
-Keuren het financieel verslag goed.
-Kiezen hun vertegenwoordigers in de BV.
-Keuren het huishoudelijk reglement goed.


De BV bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de webmaster, de trainers, de jeugdsportco?rdinator en twee afgevaardigden van de leden.
-Ze nemen alle beslissingen van het dageslijks bestuur.
– Het bestuur behoudt zich het recht voor om aspirant clubleden te weigeren.


2. de trainersvergadering


– Dit zijn de trainers, de jeugdsportco?rdinator en de hulptrainers. Zij komen samen om te beslissen rond technische zaken ( opbouw van de trainingen , examens, stijl ,e.d.m.).
– Zij staan in voor de toepassing van het technisch reglement (zie art. 7).


Art 3. Algemene voorwaarden om lid te worden


– Het naar best vermogen de karatesport beoefenen.
– Akkoord gaan met de statuten van de club; dit gebeurt automatisch bij betaling van het lidgeld.


– Elk lid krijgt een exemplaar van het huishoudelijk reglement.
– Tijdens de clubactiviteiten en daarbuiten zich waardig, sportief en respectvol gedragen.


– Elk misbruik van de gevechtbedrevenheid verworven door de karatetraining kan aanleiding geven tot schorsing of definitieve uitsluiting door het bestuur.
– Het lidgeld betalen en een geldige verzekering hebben.


Art 4. Lidgeld


– Het lidgeld wordt door de AV op voorstel van de BV vastgelegd.


– De clubleden dienen tijdens de maand september te betalen voor het komende seizoen. Dit loopt van 1 september tot 31 augustus.


-In overleg met de voorzitter kan voor twee maal een half jaar worden betaald.
– Er kan ook met een beurtenkaart worden betaald.
– Leden van andere clubs met een geldige vergunning en verzekering kunnen meetrainen mits betaling.
– Nieuwe leden die in de loop van het jaar aansluiten betalen a rato van de resterende maanden van het seizoen.
– Een aspirant lid kan maximum drie maal vrijblijvend meetrainen. Dit echter op eigen risico.


Art 5. Verzekering.


– De club heeft een verzekering afgesloten via de VKA (Vlaamse Karate Associatie), elk clublid dient zich daarenboven individueel via de club te verzekeren op zijn of haar kosten.


– Zonder deze verzekering kan geen vergunning verkregen worden.


– Een clublid zonder verzekering kan niet aan de clubactiviteiten deelnemen.
– Alle onderdelen van de training worden uitgevoerd op eigen risico.


– De trainer noch de club kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor ongeval of enige lichamelijke of materi?le schade.


– Bij ongeval wordt de verzekering verwittigd binnen de 24 uur.
– De verzekeringspolis die de club heeft afgesloten is ter inzage in de dojo.


Art 6. Dojo etiquette


– De training begint en eindigt stipt op tijd , wie te laat komt volgt de richtlijnen van de trainer


– Iedereen betreedt de dojo in een zuivere witte karate?gi, er wordt blootsvoets getraind.
– Elke training begint en eindigt met een ritueel (mokuso)
– Voor de veiligheid is het niet toegestaan voorwerpen of sierraden te dragen zoals horloges, piercings, ringen, halskettinkjes enz. Indien sierraden onmogelijk kunnen verwijderd worden zullen ze worden ingetapet op eigen risico.


– Nagels van vingers en tenen dienen kortgeknipt.


– Brillen kunnen gedragen worden op eigen risico.
– Het betreden of verlaten van de dojo gaat met en groet gepaard.
– Tijdens trainingen en bij elke oefening wordt respect getoond voor de partner.
– Bij alle oefeningen met partner wordt controle uitgeoefend op stampen, slagen en blokkeringen.
– Het begin en einde van een oefening wordt de partner gegroet.
– Iedere karateka verplicht er zich toe zijn mede karateka’s te helpen.
– Wie de training vroegtijdig wenst te verlaten vraagt toelating aan de trainer.
– Richtlijnen van de trainer dienen zo nauwgezet mogelijk uitgevoerd te worden.


– Bij niet naleving van de dojo- etiquette, of bij storend gedrag kan de trainer tijdens de training sancties opleggen.


– De trainer is bevoegd een lid de training te ontzeggen.


Art 7. Technisch reglement


– De trainingen worden gehouden volgens de Shotokan karate dicipline zoals door BKSA wordt onderricht.
– Minimum een maal per jaar worden er examens georganiseerd voor Kyu graden. Men kan slecht meedoen indien het lid voldoende getraind heeft ( 25 trainingen minimum) of op voorstel van de trainer hoogste in graad.
– Een gewone training duurt 90 minuten, tenzij anders aangekondigd .
– Er wordt ook aandacht besteed aan lichamelijke conditie en opwarming.
– Aan dan graad examens kan worden deelgenomen door de 1?kyu graadhouders zij dienen voldoende trainingen te hebben gevolgd en op voorstel van de clubtrainer hoogste in graad.
– De club kan deelnemen aan competities en stages ,deelname is niet verplicht


– De club kan externe trainers met een bijzonder kennis of vaardigheid uitnodigen om trainingen te geven.
– De club is aangesloten bij Vlaamse Karate Associatie . De algemeen geldende regels van de VKA m.b.t. transfer naar andere clubs, graden, competities, enz dienen nageleefd.


Art 8. Trainingen


– Elke zondag van 10.30 u. tot 12.00 u. voor volwassenen en jeugd (afzonderlijk)
– Elke dinsdag van 19.30 u. tot 20.30 u. tienertraining vanaf geel
– Elke dinsdag van 20.30 u. tot 22.00 u. voor volwassenen
– Elke woensdag van 14.30 u. tot 16:00 u.uur enkel jeugd tot 14 jaar
– Elke donderdag van 20.00 u.tot 22.00 u. gevorderden vanaf blauw (5de Kyu)
– Elke vrijdag van 20.00 u. tot 21.30 u. voor iedereen.
– De trainingen vinden plaats op de eerste verdieping van het gemeentelijk sportcentrum, Kasteellei te Wijnegem .


Dit reglement is ter inzage in de dojo door alle deelnemers van de clubactiviteiten.
– Elk clublid kan op eenvoudige vraag een exemplaar verkrijgen.

Responsive image

Wijnegem Karate Center

Kasteellei 67 - 2110 Wijnegem


© wijnegemkaratecenter.be 2014-2021 - Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.
Created by Susunoyo